Onze 18 heldere standpunten die van lokaal belang zijn:
 

 

Stoppen met de Floriade en de woonwijk Floriadeterrein.

Ook wij waren, net als veel Almeerders, in het begin redelijk enthousiast over het idee een wereldtentoonstelling te organiseren over de toekomst en toepassing van een voor de Nederlandse economie belangrijk thema: de land- en tuinbouw.

Maar door de keuze van de locatie, de onduidelijke plannen, de ondoorzichtige besluitvorming, de wankele financiële onderbouwing, het negeren van kritische geluiden van inwoners en deskundigen, en het bouwen van een woonwijk op die plek, zijn de mensen niet alleen sceptisch geworden, maar hebben zo langzamerhand hun vertrouwen in het project Floriade absoluut verloren.
Van het betrekken van de (jonge) Almeerders bij “the making of” is heel weinig terechtgekomen.
Het is inmiddels voor de Almeerders en zelfs voor partijen in de gemeenteraad inmiddels volstrekt onduidelijk door wie en wanneer welke besluiten genomen zijn over de voortgang van het project.
Een voor de stad belangrijk evenement mag best wat kosten (dat doen alle Almeerse evenementen) maar het moet wel duidelijk zijn hoe groot die risico’s zijn en wie er verantwoordelijk is. Ook moet duidelijk zijn wat de kosten en baten van het evenement zijn.

Het is beslist nog niet te laat om de Floriade een halt toe te roepen! Het enorme kapitaal dat Almere nog in dit project moet gaan stoppen, kunnen we op heel veel andere manieren voor de stad en burgers besteden.

Daarom vinden wij van Almere Anders’18: stop nu het nog kan!

 
   


 

Huisvesting en woningbouw.

Onze jeugd, de jonge Almeerders die in hun eigen stad willen kopen of huren, komen volstrekt niet aan de bak of moeten jarenlang op wachtlijsten staan.
Maar ook voor senioren of mensen die een woning willen huren in de middenprijsklasse, is er nauwelijks tot geen aanbod.
Zelfs in het duurdere huursegment ontstaat nu schaarste.

Almere Anders’18 wil elk jaar in ieder geval 1500 EXTRA woningen bouwen:
500 sociale huurwoningen, 500 woningen met een huur tot 850 euro en 500 koopwoningen voor starters. Dit bovenop de reeds geplande woningbouw.

Tevens zijn wij voorstander van het ombouwen van leegstaande kantoorruimtes tot woonruimte/kamer bewoning, zolang dit het bestaande bedrijfsleven niet in de weg zit.

Alleen zo kunnen we voorkomen dat jongeren noodgedwongen tot hun dertigste of zelfs langer nog thuis wonen.

 


Veiligheid en Verkeer.

In de komende raadsperiode zal wat AlmereAnders18 betreft een oplossing moeten komen voor het dagelijkse verkeersinfarct dat ontstaat op de Buitenhoudsedreef en aansluitend op de Evenaar.

Als gevolg van dit verkeersinfarct zullen hulpdiensten bij calamiteiten onacceptabele z.g.n. aanrijdtijden ondervinden.

Beveiligingscamera’s:
Almere Anders’18 vindt privacy van de burger erg belangrijk.
Wij zijn alleen voor extra cameratoezicht wanneer dit echt noodzakelijk is. Op plekken in de stad, die door veel burgers als onveilig worden ervaren moeten, eventueel tijdelijk, bewakingscamera’s worden geplaatst. Door te zorgen voor snelle politie-opvolging of de inzet van BOA’s kan de overlast in de wijken flink worden aangepakt

Veiligheid bij Openbaar Vervoer:
Veiligheid vinden wij zeer belangrijk. Het inzetten van de huidige BOA’s en handhavers dient efficiënter te gebeuren. Wij pleiten er voor om op de cruciale tijden van onrust in de stad en in het openbaar vervoer, alle menskracht in te zetten.
Het ‘rondlopen’ van handhavers in de stadsdelen tijdens ‘normale’ uren vinden wij geen prioriteit.

 


 

Gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd.

Gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd. Voor AlmereAnders'18 betekent dan ook dat ze niet worden geïndexeerd. Voor heel veel mensen betekent dit namelijk in de praktijk toch een verhoging.

De hondenbelasting willen wij afschaffen. Ons bezwaar is dat het niet ten goede komt aan de honden of hun baasjes. Het gaat gewoon in de grote pot en is dus even (on)redelijk als paarden- of kattenbelasting.
AlmereAnders'18 vindt hondenbelasting ook ongewenst, omdat het veel controle- en administratieve kosten met zich meebrengt.

Nieuwe ideetjes zoals toeristenbelasting (!) en bootbelasting zijn al helemaal niet aan de orde.
Er worden geen nieuwe gemeentelijke belastingen ingevoerd.
 


 

Meer voldoende bewaakte en gratis fietsparkeer-gelegenheden erbij.

Er moeten meer bewaakte fietsenstallingen komen. Vooral bij de stations, maar ook in de winkelgebieden. Bij voldoende geschikte parkeergelegenheid voor fietsen neemt het wildparkeren vanzelf af. Almere Anders ’18 vindt het te gemakkelijk om “verkeerd geparkeerde” fietsen in de centra te verwijderen of er boetes voor te geven.
In plaats van bestaande bewaakte fietsenstallingen te sluiten moeten er dus juist meer bij komen, zoals dit in heel veel grote steden gebeurt. Toenemend gebruik van de fiets in het stedelijk gebied wordt hierdoor bevorderd in plaats van ontmoedigd.

Fietsenstallingen zijn eenvoudig te realiseren, er is slechts een éénmalige investering nodig en de kosten kunnen uit het budget voor de parkeergelden worden betaald. Bewaakte fietsenstallingen kunnen worden gerealiseerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Binnen het systeem parkeergelden kan dit kostenneutraal worden gerealiseerd.
We gaan geen winst maken op betaald parkeren.

 


 

Kunst en Cultuur.

Het budget voor cultuur, culturele voorzieningen en evenementen wordt jaarlijks met 5 % verhoogd.
 
Toekenning van cultuur budgetten wordt door een onafhankelijke commissie vastgesteld.
Dit om te voorkomen dat kunst en cultuur, die geen interesse van de inwoners heeft, kunstmatig in stand wordt gehouden. Niemand zit te wachten op projecten die niet gedragen worden door de bevolking.

Wij willen van het KAF (Kunstlinie Almere Flevoland) een bloeiende locatie maken voor kunst en cultuur. Wij denken aan bijvoorbeeld 2 keer per jaar een expositie van Almeerse (amateur-) kunstenaars in het KAF. Almere barst van het talent maar vindt binnen de huidige bestemming van het KAF weinig tot geen mogelijkheden om dat uit te dragen.
Het KAF kost erg veel geld, laat daar de bevolking dan ook laagdrempelig van profiteren.

Budgetten voor evenementen worden door Almere City Marketing toegekend.
 


Sport en Scouting.

Er gaat minder geld naar beleidsambtenaren, die stukken schrijven over sport en vrijetijd. Hierdoor kan er extra geld naar de verenigingen in Almere.

Almere Anders’18 vindt dat
Scouting steun moet blijven krijgen vanuit de gemeente.

Het afschaffen van de subsidie van de scouting levert een zeer laag bedrag op voor de gemeente, maar is juist voor deze verenigingen zo belangrijk!
Scouting is, net als andere (sport) verenigingen, van cruciaal belang voor kinderen en hun ontwikkeling en dat moeten we juist steunen!
Er wordt steeds meer verlangd van besturen en vrijwilligers van onze sportverenigingen. Er komen steeds meer regels, wettelijke voorschriften en protocollen. Om goed en professioneel te kunnen (blijven) functioneren dient hiervoor meer geld ter beschikking te komen.

Dus: geen extra geld naar het stadhuis, maar wel extra geld naar de verenigingen.

 


 

Aandacht voor ouderen.

Almere is een jonge stad, maar in de komende jaren zal het aantal senioren zeer sterk stijgen.
In het bouwprogramma moet beter rekening worden gehouden met passende woningen voor de ouder wordende Almeerder. En dat geldt voor alle sectoren, zowel sociale huur, als huur tot € 850, als koopwoningen.
Deze levensfase-bestendige woningen moeten zoveel zoveel mogelijk binnen de bestaande wijken worden neergezet, zodat mensen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen en hun sociale contacten niet kwijtraken.

Er moet niet alleen een passende woningvoorraad zijn. Ook de woonomgeving en voorzieningen in de stadsdelen moeten op niveau zijn. Oudere inwoners moeten in hun stadsdeel kunnen blijven wonen, leven en actief kunnen blijven. Samen met alle Almeerders.

Almere Anders’18 wil dat de gemeente de komende 4 jaar initiatieven neemt om deze ontwikkeling mogelijk te maken.
 


 

Gemeentelijke gebouwen en investeringen.

Er wordt in deze raadsperiode niet geïnvesteerd in gemeentelijke gebouwen.

De afgelopen periode is er veel geïnvesteerd in gemeentelijke gebouwen. Dit terwijl het aantal bewoners in onze stad nauwelijks is toegenomen, er sprake was van een economische crisis en er op andere terreinen veel bezuinigd moest worden.

Zo is er flink in het Stadhuis geïnvesteerd. Er zijn nieuwe werkplekken gecreëerd, er is een geheel overbodige vernieuwing van het parkeerterrein geweest. En de Raadszaal is verbouwd, omdat er 6 extra stoelen voor raadsleden moesten worden gecreëerd. Bovendien zijn de kamers voor politieke vergaderingen anders ingericht. Dit heeft tezamen enkele miljoenen gekost!

Wij vinden het een slechte ontwikkeling dat het aantal (beleids)ambtenaren is toegenomen. Zo houden zich inmiddels meer dan 50 mensen bezig met een of andere vorm van voorlichting.
In plaats van meer beleidschrijvers is er juist meer behoefte aan ambtenaren met uitvoerende functies. Deze ambtenaren werken dichtbij de bewoners en leveren service aan de bewoners.

Het totaalbudget voor het ambtelijk apparaat kan worden bevroren. De gewenste uitbreiding van uitvoeringsfuncties wordt betaald door het verminderen van het aantal beleidsmedewerkers.

 


 

Echte inspraak vóóraf voor inwoners

Als de gemeente plannen heeft om belangrijke veranderingen door te voeren in de woonomgeving, worden bewoners ruim op tijd geraadpleegd.
Dat is dus iets anders dan: we beginnen eind deze maand!
En dat is iets heel anders dan "geïnformeerd worden"!

De gemeente zal in gesprek gaan met de inwoners van de betreffende wijk. Dit gebeurt vooraf! De gemeente heeft zich dan al goed verplaatst in de bewoners: wat voor gevolgen heeft dit plan voor de bewoners, welk belang hebben de bewoners bij realisatie van het plan? Dit kan dus betrekking hebben op een behoorlijk aantal plannen.

Geen oplossingen presenteren, maar maximaal gebruik maken van vaak royaal aanwezige kennis en kunde van de Almeerders in de buurt.
Niet alleen de direct omwonenden betrekken, maar goed bekijken voor welke mensen in de buurt, wijk of stadsdeel de plannen van belang zijn.

 


 

Bedrijven en aanbestedingen.

Bij aanbestedingen moet de gemeente meer oog hebben voor de lokale Almeerse economie.
De voorwaarden tot gunning moet men zodanig opstellen, dat er maximale kansen zijn voor het Almeerse bedrijfsleven. Almere is op het gebied van regelgeving met betrekking tot aanbestedingen en opdrachten het braafste jongetje uit de klas. De gemeente gaat verder dan wat de Europese voorschriften ons verplichten te doen.

Om Almeerse bedrijven een reële kans te geven, dient bij aanbestedingen door of namens de gemeente Almere, er naar gestreefd te worden minimaal 50% van de inschrijvingen afkomstig te laten zijn uit Almere.

Bij opdrachten, waarvoor geen aanbesteding nodig is, (en dat zijn er heel veel) moet het Almeerse bedrijfsleven minimaal gelijke kansen hebben deze te verwerven.

 


 

TBS kliniek.

De TBS-kliniek in Almere Buiten wordt niet uitgebreid.

De gemeente is van plan het bestemmingsplan van het bedrijventerrein de Stripmaker te verruimen.
Dit betekent dat er woningbouw mogelijk wordt direct naast de TBS-kliniek, bijvoorbeeld voor resocialiseringswoningen voor TBS-ers.
Daarnaast worden er dan ook voorzieningen gecreëerd voor mobiele patiënten van de TBS. Feitelijk betekent dit een uitbreiding van de TBS-kliniek.

Met onder andere de bewoners van de buurt en de Sieradenbuurt, is Almere Anders'18 van mening dat deze verruimingen ongewenst zijn. Almere Anders’18 steunt de bewoners hierin.
 


Werkgelegenheid.

Bestuur en medewerkers van de gemeente zijn, bij voorkeur, inwoners van Almere.
Dit geldt ook voor instellingen, die subsidie van de gemeente Almere ontvangen, en waarbij de gemeente de functionarissen benoemt.

Almeerse politiek gaat over Almere en Almeerders. Het is voor Almere Anders ’18 dan ook niet meer dan logisch dat de ambtenaren van onze gemeente zoveel als mogelijk uit onze stad afkomstig zijn.

Het is raar dat raadsleden en ook de burgemeester wel Almeerder moeten zijn, maar wethouders en ambtenaren niet. Te vaak blijkt echte kennis van en interesse voor de stad en belangenbehartiging voor de inwoners aan de magere kant.
De kwaliteit van de ambtenaar is natuurlijk erg belangtijk. Maar betrokkenheid bij de stad en haar inwoners ook.

 


 

Afval verwijdering.

Het systeem voor afvalverwijdering wordt aangepast: Afvalscheiding gebeurt zoveel mogelijk achteraf.

Niemand zit te wachten op nóg meer gekleurde afvalbakken op straat en voor de deur. Bovendien zijn er nieuwe technieken beschikbaar, waardoor achteraf het afval kan worden gescheiden. Tegen lagere kosten, met een grotere milieuwinst.

Alle onderzoeken geven aan: plastic en blik kan veel beter achteraf van het overige afval worden gescheiden. De gemeente moet ruimte bieden aan commerciële partijen, als die voor de bewoners een maximaal milieueffect tegen minimale kosten kunnen bewerkstelligen.

Afvalscheiding dient logisch én effectief te zijn en moet niet tot hogere kosten leiden.
Het dient geen gemeentelijke hobby te zijn of een soort wedstrijd tussen steden.

Het systeem van de Recyclingperrons in Almere Buiten en Almere Poort en het Upcyclecentrum Almere Haven blijft in stand gehouden. Deze scheiding van afval blijft voor alle Almeerders gratis.

 


 

Het stadscentrum wordt afgebouwd.

Het is nu economisch te verantwoorden en zelfs voor de stad lucratief om het Stadshart alsnog af te bouwen. Dit is goed voor de werkgelegenheid, huisvesting en de winkeliers.
Een bloeiend stadshart geeft Almere een nieuwe impuls.

Het laatste gedeelte van het Stadscentrum is destijds niet afgebouwd. Door de crisis liep de vraag terug naar winkel- en kantoorruimte. Het betreft het gedeelte aan de Esplanade naast het Flevoziekenhuis. Dit is momenteel in gebruik als parkeerterrein. Op dit terrein zou een uitbreiding komen van de hospitaalgarage en erboven zouden winkels en woningen komen.

Momenteel is het economisch te verantwoorden om het Stadshart alsnog af te bouwen. Het is zelfs zeer lucratief. En het is goed voor de werkgelegenheid, de winkeliers, en het biedt mogelijkheid voor extra huisvesting in (hoogbouw) appartementen. Een bloeiend stadshart geeft Almere een nieuwe impuls. Ook is de plek aantrekkelijk voor medische instellingen of bedrijven en horeca.

 


 

Politieke samenwerking.

We sluiten geen enkele democratisch in de gemeenteraad gekozen partij uit om mee samen te werken. Elke politieke partij in de gemeenteraad heeft een achterban, die serieus genomen wil worden. Het bestuur van de stad dient daar dus rekening mee te houden.

De afgelopen periode zien wij dat Almeerse politici zich voornamelijk met elkaar bezig houden. Voorstellen zijn vaak een compromis van een compromis. En zijn daarom niet helder. Politici zijn heel veel tijd kwijt aan zaken die de inwoners slechts als bijzaak beschouwen. Er vindt geen inhoudelijke discussie plaats over de grotere onderwerpen die de toekomst van Almeerders en hun stad betreffen.

Het moet in de Almeerse gemeenteraad gaan over Almeerse onderwerpen, die dus in principe alle Almeerders kunnen aangaan. In de politieke historie van onze stad is bestuurlijk vaak heel goed samengewerkt tussen partijen die nationaal heel ver uit elkaar stonden.
Als het om het belang van de mensen in de stad gaat, moet dat dus zeker weer kunnen. Almere Anders ’18 is daarom bereid om met elke partij de samenwerking op te zoeken.

 


 

Politieke versnippering.

Zowel landelijk, als lokaal, is er steeds meer politieke versnippering.

Er zijn daarom steeds meer partijen nodig om een coalitie te vormen. Men valt hierdoor terug op vage teksten, waar elke partij zich in moet herkennen, maar waarin niets concreets wordt opgeschreven.

Almere Anders’18 is in dit soort situaties voorstander van een minderheids-coalitie. Deze coalitie sluit een akkoord op hoofdlijnen en zal voor elk voorstel een meerderheid moeten zien te krijgen door met de oppositie-partijen samen te werken. Op deze manier zit geen enkele partij voor spek en bonen in de raad. De discussies zullen over de belangrijkste zaken gaan, en de politiek wordt transparanter voor de bewoners van onze stad.

AlmereAnders'18 heeft 18 heldere en haalbare voorstellen opgeschreven. Die willen we samen met anderen realiseren. Daarom zijn we graag bereid daarvoor in de gemeenteraad een meerderheid te zoeken, op basis van argumenten en inhoudelijke discussie bij ieder voorstel.

Als een meerderheid niet gemakkelijk kan worden gevonden, omdat er teveel verschillende partijen nodig zijn, dan vindt Almere Anders’18 een minderheidscoalitie een betere oplossing. Wij pakken graag de verantwoordelijkheid op om transparant en opbouwend met andere partijen deze samenwerking aan te gaan.
 


 

Politieke Markt en burger- inspraak.

Het systeem van de “Politieke Markt” moet worden aangepast.

Een politiek debat in de gemeenteraad moet een doel hebben dat voor iedereen, dus zeker ook de burger, duidelijk is. We hebben geen behoefte aan een veredelde debatingclub.
Standpunten van college en politieke partijen moeten in een openbaar debat in de raadszaal worden gewisseld; de uitkomst moet niet al voor de stemming vast staan.

In voorbereidende besprekingen moet meer ruimte zijn om de inwoners van onze stad inspraak te geven. Het huidige systeem van “inspreken” voldoet niet. Wij vinden dat burgers die de moeite doen om “in te spreken” ook bij de discussie moeten worden betrokken. Burgers en raadsleden moeten met elkaar in gesprek mogen gaan. Spelregels dat “insprekers” niet mogen reageren op de raadsleden, en dat men elkaar geen vragen mag stellen, zijn niet meer van deze tijd.

Het zou goed zijn als de gemeenteraad vergadert op verschillende locaties. Als een bepaalde wijk het onderwerp is van de vergadering, laat die vergadering dan ook in die wijk plaatsvinden. Zo wordt het eenvoudiger om de burger te betrekken bij de voorstellen. De invloed van inwoners op de besluitvorming moet worden vergroot. Onderwerpen waarop de gemeente geen directe of indirecte invloed heeft, worden niet op de agenda gezet.

 
© 2017-2018 Almere Anders'18 | KvK: 70115281 | Contact | Pers |

Gemaakt door Rola Hengstman.